آیین رونمایی از کتاب(سومین جشنواره فرهنگی هنری اقوام ایران زمین)

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۱۰:۵۵ ۴
آیین رونمایی از کتاب(سومین جشنواره فرهنگی هنری اقوام ایران زمین)
آیین رونمایی از کتاب(سومین جشنواره فرهنگی هنری اقوام ایران زمین)
آیین رونمایی از کتاب(سومین جشنواره فرهنگی هنری اقوام ایران زمین)
آیین رونمایی از کتاب(سومین جشنواره فرهنگی هنری اقوام ایران زمین)