سازمان انتشارات

 اهداف سازمانی:

·         تمرکز در سیاست گذاری و برنامه ریزی
·         ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در همه ابعاد
·         انجام فعالیت‌های تولیدی، ترویجی، تبلیغی و کمک آموزشی
·         ایجاد انضباط تشکیلاتی در فعالیت های انتشاراتی
 
وظایف سازمانی
·         تدوین سیاست‌ها و اولویت‌های انتشاراتی جهاد
·         برنامه‌ریزی کوتاه مدت و بلند مدت مطابق با اولویت‌ها و سیاست‌ها
·         چاپ و انتشار نشریات و کتب
·         برگزاری نمایشگاههای کتاب
·         تشکیل گروههای تخصصی جهت اعلام نظر درباره ابعاد علمی و اقتصادی کتب
·         ایجاد شبکه پخش و توزیع متمرکز کتاب
·         تشکیل صندوق تعاون
·         همکاری با سازمانها و نهادهای انتشاراتی دولتی و غیر دولتی
·         انجام عملیات مجاز بازرگانی
·          
برای تحقق وظایف فوق، سازمان انتشارات فرایند برنامه‌ریزی را از طریق کانونهای زیر ساماندهی می‌کند:
·         شورای مرکزی سازمان
·         شورای علمی سازمان
      ·         شورای صندوق تعاون سازمان
      ·         شورای مشورتی سازمان