سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور

مقدمه

فعالیتهای قرآنی و ترویج و تبلیغ متون دینی و معارف اسلامی از بدو تاسیس جهاد دانشگاهی همواره از اولویتهای راهبردی این نهاد بوده است .

تاسیس " سازمان فعالیتهای دانشگاهیان کشور " گامی است در جهت ساز ماندهی کلیه برنامه ها و فعالیتهای قرآنی به منظور پاسخگویی به نیاز های دینی جوانان و دانشجویان و دانشگاهیان.

فصل اول – کلیات

ماده 1- تعریف :

سازمان قرانی دانشگاهیان کشور تشکیلاتی است وابسته به معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی که متناسب با نیازهای جوانان به تدوین طرحها و اجرای برنامه های ویژه دانشجویان ودانشگاهیان به موضوع " قرآن و فرهنگ قرآنی " می پردازد .

ماده 2- هدف :

هدف از تاسیس " سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور " توسعه فرهنگ دینی و قرآنی از طریق : تبلیغ و ترویج فرهنگ و معارف قرآن کریم بستر سازی فرهنگی و فراهم سازی زمینه های انس بیشتر با کتاب وحی و تدبر در آن پژوهش در ابعاد مختلف در جهت ارتقای فرهنگ قرآنی وآگاهی های دینی دانشجویان و دانشگاهیان است .

ماده 3- وظایف :

1- تدوین و اجرای برنامه های بلند مدت و میان مدت تبلیغی و مطالعاتی و آموزشی و ترویجی در زمینه علوم و معارف قرآنی .

2- شناسایی و پرورش دانشجویان مستعد در حوزه قرآن و فرهنگ قرآنی .

3- برقرار ارتباط با حوزه های علمیه و علمایی که در موضوع قرآن و فرهنگ قرآنی تتبع دارند .

4- همکاری با مجامع قرآنی دانشگاهی به منظور بهره مندی از تجربیات آنان و انجام فعالیت های مشترک .

5- برگزاری همایش های میان رشته ای قرآنی و نیز مسابقات وجشنواره های قرآنی و حدیثی برای عموم دانشگاهیان .

6- طراحی و اجرای میز گردها و سمینارها و محافل قرآنی ویژه دانشجویان .

7- اجرای برنامه هایی برای آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با تفسیر و ترجمه قرآن کریم .

8- تشویق دانشجویان به مطالعات و پژوهشهای قرآنی و دانشگاهی و حمایت از پایان نامه های دانشجویی در موضوعات قرآنی .

9- برقراری ارتباط و تعامل با مراکز و شخصیتهای دانشگاهی به منظور توسعه فعالیت های قرآنی در سطح ملی و بین المللی .

10- ایجاد شبکه های مجازی وپایگاه های اطلاعاتی به منظور حمایت وتوسعه فعالیتهای قرانی در سطح ملی وبین المللی

11- برگزاری کلاسها و کارگاه های آموزشی عمومی و تخصصی در زمینه های قرائت و ترجمه و تفسیر قرآن کریم
.
 
12- برگزاری نمایشگاه های قرآنی با همکاری نهادهای فرهنگی و دانشگاهی و کانون های قرآنی دانشجویان .

13-ایجاد شهر الکترونیکی و خدمات IT در حوزه فعالیتهای قرآنی

14-راه اندازی اتحادیه جهانی فعالیتهای قرآنی دانشجویان مسلمان با همکاری سازمانهای بین المللی

15-انجام پژوهش های علمی-کاربردی در حوزه های مختلف قرآن کریم 16-راه اندازی،گسترش و اداره فعالیتهای خبری و اطلاع رسانی قرآنی در قالب خبرگزاری قرآنی ایران

فصل دوم – ارکان و تشکیلات

ماده 4- ارکان :

1- شورای مرکزی 2- رییس سازمان 3- شعب سازمان

ماده 5- ترکیب اعضای شورای مرکزی :

1- رییس جهاد دانشگاهی ( رییس شورای مرکزی ) .

2- معاون فرهنگی ( نایب رییس شورا ) .

3- رییس سازمان ( دبیر شورای مرکزی ) .

4- سه تا پنج نفر از صاحبنظران دانشگاهی و حوزوی در قلمرو علوم و معارق قرآنی به پیشنهاد معاون فرهنگی و تایید رییس جهاد دانشگاهی . تبصره – احکام اعضای شورای مرکزی برای مدت سه سال از سوی رییس جهاد دانشگاهی صادر می شود . انتخاب مجدد آنان در دوره های بعدی بلامانع است . تبصره – جلسات شورای مرکزی ماهانه حداقل یکبار با حضوردو سوم اعضا تشکیل می گردد و تصمیمات آن با رای اکثریت نسبی حاضران در جلسه رسمی است .

ماده 6- وظایف شورای مرکزی :

1- تصویب دستورالعمل های مورد نیاز سازمان در چهار چوب این اساس نامه .

2- نظارت بر عملکرد اجرایی و اداری سازمان

3- صدور مجوز تاسیس شعب سازمان و تعیین محدوده فعالیت هر شعبه .

4- بررسی و تصویب بر نامه و بودجه سالانه سازمان و ارایه آن به هیأت امناء.

5- بررسی و تصویب عملکرد و عملیات و تراز نامه سالانه مالی سازمان جهت ارایه به هیأت امناء.

6- پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و اصلاح یا تغییر اساسنامه جهت ارایه به هیأت امناء .

ماده 7- رییس سازمان :

رییس سازمان توسط معاون فرهنگی پیشنهاد و پس از تصویب هیأت امناء با حکم رییس جهاد دانشگاهی برای مدت سه سال منصوب می شود . تمدید مسئولیت برای دوره های بعدی بلامانع است .

ماده 8- وظایف رییس سازمان :

1- اجرای مصوبات شورای مرکزی .

2- انجام کلیه امور اجرایی و اداری سازمان در چهار چوب مقررات و آیین نامه های جهاد دانشگاهی .

3- انجام کلیه مکاتبات اداری و امضای اسناد مالی و تعهد آور سازمان مطابق مقررات جهاد دانشگاهی.

4- ارایه طرح های اجرایی به شورای مرکزی در جهت ارتقای کمی و کیفی فعالیتهای سازمان .

5- افتتاح حساب ریالی در بانکها مطابق مقررات جهاد دانشگاهی .

6- تهیه برنامه و بودجه سالانه سازمان و ارایه به شورای مرکزی .

7- تهیه گزارش عملکرد سالانه و تراز مالی سازمان و ارایه به شورای مرکزی .

8- پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و پست های سازمانی سازمان به شورای مرکزی .

9- تهیه دستورالعملهای اجرایی مورد نیاز سازمان و ارایه ان به شورای مرکزی .

ماده 9- محل فعالیت :

محل اصلی فعالیت سازمان در تهران است و با تصویب شورای مرکزی می تواند شعبه هایی در واحدهای جهاد دانشگاهی داشته باشد .

ماده 10- مدت فعالیت :

مدت فعالیت سازمان از تاریخ تاسیس آغاز شده است و پایان آن نامحدود است .

ماده 11- شعب سازمان :

سازمان میتواند با تصویب شورای مرکزی و مطابق آیین نامه های مربوط به تشکیل شعب در واحد های جهاد دانشگاهی اقدام کند . تبصره : مسیولیت اداره شعب در واحد های جهاد دانشگاهی با معاون فرهنگی واحد ذیربط خواهد بود .

فصل سوم – امور مالی

ماده 12- منابع مالی :

1- اعتبارات تخصیص یافته از سوی جهاد دانشگاهی .

2- کمکها و هدایای مردمی .

3- کمک سازمانها و نهاد های دولتی .

تبصره : کلیه فعالیتهای مالی و معاملاتی سازمان مطابق آیین نامه مالی و معاملاتی جهاد دانشگاهی خواهد بود .

ماده 13- انحلال سازمان :

انحلال سازمان به پیشنهاد معاون فرهنگی و تایید شورای مرکزی و تصویب هیأت امنای جهاد دانشگاهی خواهد بود .

ماده 14-

این اساسنامه با یک مقدمه و 3 فصل و 14 ماده و 4 تبصره در نود و هفتمین جلسه هیأت امنای جهاد دانشگاهی مورخ 13/8/85 اصلاح و به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است .