اختتامیه مرحله استانی هفتمین دوره مسابقه ملی پایان نامه سه دقیقه ای در استان گیلان

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۱۱:۰۱ ۵
اختتامیه مرحله استانی هفتمین دوره مسابقه ملی پایان نامه سه دقیقه ای در استان گیلان
اختتامیه مرحله استانی هفتمین دوره مسابقه ملی پایان نامه سه دقیقه ای در استان گیلان
اختتامیه مرحله استانی هفتمین دوره مسابقه ملی پایان نامه سه دقیقه ای در استان گیلان
اختتامیه مرحله استانی هفتمین دوره مسابقه ملی پایان نامه سه دقیقه ای در استان گیلان
اختتامیه مرحله استانی هفتمین دوره مسابقه ملی پایان نامه سه دقیقه ای در استان گیلان