مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران

مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران تشکیلاتی وابسته به جهاد دانشگاهی به منظور برداشتن گامهای مؤثر در جهت توسعه گردشگری کشور و در راستای توسعه پایدار این صنعت و ارتقای فرهنگ گردشگری در نسل جوان و دانشگاهی جامعه، تأسیس گردید و اساسنامه آن در سال 1381 به تصویب هیئت امنای جهاددانشگاهی رسید. کارکرد و اهداف این مرکز بر اساس اولویتهای فرهنگی کشور و در قالب برنامه ریزی، تدوین و اجرای برنامه های سیاحتی، زیارتی و فعالیت های ویژه گردشگری برای دانشجویان، در محورهای فرهنگی، علمی- پژوهشی و آموزشی است.

نمودار تشکیلاتی مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران